Jak wygląda procedura diagnostyczna w NZOZ?

Jak dotąd nie istnieje jeden, prosty, szybki, w pełni rzetelny i trafny test, który pozwoliłby stwierdzić zaburzenia ze spektrum autyzmu. W związku z tym diagnoza opiera się o co najmniej trzy cenne źródła informacji o diagnozowanej osobie:

 • wywiad,
 • analiza dokumentacji,
 • obserwacja (swobodna i kierowana).

W ramach przygotowania do procesu diagnostycznego, prosimy o możliwie szybkie dostarczenie nam dokumentów i innych materiałów, które pozwolą nam zapoznać się wstępnie z sytuacją diagnozowanej osoby. Analiza dokumentacji pozwoli nam dobrze przygotować się do spotkania z Państwem.

Lista dokumentów potrzebnych do zapisania się na diagnozę (dostarczane PRZED ustaleniem terminów wizyt):

 • kopia książeczki zdrowia dziecka (strony dot. ciąży i porodu i stanu dziecka po urodzeniu),
 • dla dziecka, które nie uczęszcza do żłobka/przedszkola/szkoły: filmiki dotyczące niepokojących zachowań dziecka,
 • dla dziecka, które uczęszcza do żłobka/przedszkola/szkoły: opinia nauczyciela dotycząca zachowania dziecka na zajęciach,
 • wytwory dziecka powyżej 2 lat: samodzielne rysunki i/lub teksty pisane przez dziecko,
 • jeśli dziecko uczestniczy w zajęciach dodatkowych (np. logopedia, zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe lub inne): opinia osoby prowadzącej zajęcia,
 • jeśli dziecko posiada: orzeczenie o niepełnosprawności, wyniki badań neurologicznych, audiologicznych, psychologicznych, opinie od specjalistów (zwłaszcza psychiatryczne, psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne),
 • inne dokumenty, które zdaniem rodzica mogą być ważnym źródłem informacji o dziecku.

Do zespołu diagnostycznego naszej poradni należą:

 • psychiatra dzieci i młodzieży,
 • mgr Izabela Michałowska – logopeda, oligofrenopedagog, surdotyflopedagog,
 • mgr Agata Rojewska – pedagog, logopeda,
 • mgr Dagmara Goszczycka – pedagog, oligofrenopedagog, w trakcie studiów podyplomowych z logopedii
 • mgr Joanna Kamykowska – psycholog (specjalności: psychologia kliniczna dziecka oraz pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością), pedagog.

UWAGA! W przypadku zmiany Państwa planów/niemożności dotarcia w umówionym dniu/rezygnacji z diagnozy uprzejmie prosimy o niezwłoczny kontakt z poradnią. Umożliwi nam to przesunięcia w terminarzu lub umówienie innego dziecka oczekującego w kolejce na diagnozę.