Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera

Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera ma na celu określenie charakteru zaburzeń ze spektrum autystycznego lub ich wykluczenie.

W naszych placówkach przeprowadzana jest diagnoza zespołowa wykonywana przez zespół wielospecjalistyczny składający się z:

 • lekarza psychiatry,
 • psychologa,
 • pedagoga specjalnego, logopedy lub kinezyterapeuty z doświadczeniem w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Procedura diagnostyczna jest długotrwała i wieloetapowa, gdyż uwzględnia wiele sfer rozwoju dziecka.

Diagnoza w kierunku zaburzen ze spektrum autyzmu składa się z:

  • badania lekarskiego (psychiatrycznego) – spotkanie dziecka z doświadczonym w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lekarzem psychiatrą. Podczas tego spotkania ocenia się również stan somatyczny. Lekarz może zasugerować potrzebę uzupełnienia badań oraz dodatkowych konsultacji (badania neurologiczne, genetyczne, metaboliczne, okulistyczne, audiologiczne, itd.). Wywiad z rodzicami –pierwsze spotkanie rodziców z diagnostą, mające pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka. Pytania zadawane podczas wywiadu odnoszą się zarówno do rozwoju fizycznego, komunikacji i zabawy, jak również relacji społecznych. Wywiad kliniczny ma charakter ustrukturalizowanej rozmowy i powinien być przeprowadzany pod nieobecność dziecka.
  • analiza dokumentacji medycznej i psychologicznej dziecka- bardzo ważne jest by rodzice dostarczyli możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną oraz materiały video zawierające nagrania niepokojących zachowań dziecka. W oparciu o nie zespół diagnostyczny dokonuje analizy niezbędnej na dalszym etapie badania dziecka.
  • I obserwacja kierowana dziecka – jest to obserwacja pod kątem kryteriów diagnostycznych prowadzona przez psychologa oraz pedagoga specjalnego. Podczas obserwacji przeprowadza się próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego dziecka oraz rozwoju zabawy. W miarę możliwości obserwacja powinna zostać przeprowadzona w ciągu jednej wizyty, ewentualnie może zostać podzielona na dwa krótsze spotkania.
  • II obserwacja kierowana dziecka – to spotkanie z psychologiem lub pedagogiem, zazwyczaj odbywają się w połączeniu z diagnozą psychiatryczną.
  • uzupełnienie niezbędnych arkuszy, omówienie wniosków – zespół diagnostyczny opracowuje pisemną opinię, uzupełnia diagnozę o opis poszczególnych objawów kryterialnych występujących lub niewystępujących u dziecka.
  • przekazanie rozpoznania- to ostatni etap procesu diagnostycznego. Podczas tego spotkania z rodzicami psychiatra na podstawie wyników obserwacji informuje o możliwościach dalszego postępowania terapeutycznego, a także wyjaśnia wszelkie wątpliwości.

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym zaczynającym się we wczesnym dzieciństwie i trwającym całe życie. Wciąż bywa nierozpoznany i niezrozumiany, ponieważ osoby z autyzmem „nie wyglądają” na niepełnosprawne. Uwagę zwracają dopiero ich trudności z komunikacją, wyobraźnią i interakcjami społecznymi, kontrolą własnych (często nietypowych) zachowań.

Spektrum autystyczne jest bardzo szerokie. Niektóre z osób z autyzmem funkcjonują na wysokim poziomie, są samodzielne w wielu obszarach. Inne natomiast potrzebują dużego wsparcia ze strony opiekunów.
Wczesne rozpoznanie autyzmu jest bardzo istotne, pozwala bowiem wprowadzić intensywne oddziaływanie terapeutyczne.

Osoby z autyzmem mają duże trudności w interakcjach społecznych oraz komunikowaniu się z innymi osobami. Rozwój mowy nie przebiega tak jak w przypadku zdrowych dzieci, często występują opóźnienia, a stosowane przez dziecko słowa często używane są nieadekwatnie i niefunkcjonalnie. Ważne jest, by w ramach zajęć terapeutycznych zadbać o rozwój dziecka w obszarze komunikowania się.

Dzieci z autyzmem mają trudności z nauką nowych umiejętności. W związku z tymi trudnościami wymagają większego wsparcia w trakcie nauki niż dzieci zdrowe. Ważne jest by stosować szereg pomocy w trakcie edukacji, np. pomoce wizualne – plany dnia, aktywności dostosowane do możliwosci każdego dziecka.

Program terapeutyczny powinien być kompleksowy i indywidualnie dostosowany do potrzeb danego dziecka, tak by jak najefektywniej wspierać jego rozwój.

W naszej placówce zatrudnieni są wykwalifikowani terapeuci :

  • logopeda,
  • pedagog specjalny,
  • kinezyterapeuta,
  • fizjoterapeuta.